Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Łączna optymalizacja procesów sondowania i śledzenia w radarach wielofunkcyjnych

12.2009 15

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no prze­gląd pod­sta­wo­wych po­dejść do roz­wią­za­nia pro­ble­mu wy­bo­ru sy­gna­łu son­du­ją­ce­go opty­mal­ne­go z punk­tu wi­dze­nia mi­ni­ma­li­za­cji błę­dów śle­dze­nia. Roz­pa­trzo­no dwie me­to­dy roz­wią­za­nia tego pro­ble­mu: me­to­dę opar­tą o teo­rię ste­ro­wa­nia i me­to­dę ba­zu­ją­cą na teo­rii in­for­ma­cji. Przed­sta­wio­no za­leż­no­ści po­mię­dzy cha­rak­te­ry­sty­ka­mi pier­wot­ne­go prze­twa­rza­nia sy­gna­łów, a cha­rak­te­ry­sty­ka­mi śle­dze­nia. Po­ka­za­no, że w wy­ni­ku za­sto­so­wa­nia po­wyż­szych metod moż­li­we jest zmniej­sze­nie błę­dów śle­dze­nia, po­pra­wa cha­rak­te­ry­styk wy­kry­wa­nia oraz zwięk­sze­nie od­por­no­ści na za­kłó­ce­nia czyn­ne i bier­ne. Za­pre­zen­to­wa­no rów­nież sze­reg in­te­re­su­ją­cych wy­ni­ków oraz za­sy­gna­li­zo­wa­no kie­run­ki dal­szych badań.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.