Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Konwergencja telekomunikacji i informatyki jako podstawa nowej specjalności kształcenia politechnicznego

01.2007 15

dr inż. Andrzej Zankiewicz

W ostat­nich la­tach ob­ser­wu­je się ści­słą in­te­gra­cję dzie­dzin te­le­ko­mu­ni­ka­cji oraz in­for­ma­ty­ki. Wdra­ża­ne współ­cze­śnie sys­te­my ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej sta­no­wią w isto­cie zło­żo­ne pro­jek­ty obej­mu­ją­ce współ­pra­cu­ja­ce ze sobą roz­wią­za­nia te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne i in­for­ma­tycz­ne. Sy­tu­acja ta stwa­rza zapotrze­bowanie na in­ter­dy­scy­pli­nar­nych spe­cja­li­stów po­sia­da­ją­cych nie­zbęd­ną wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści do two­rze­nia oraz za­rzą­dza­nia ta­ki­mi sys­te­ma­mi. W od­po­wie­dzi na to za­po­trze­bo­wa­nie wiele uczel­ni tech­nicz­nych two­rzy obec­nie nowe spe­cjal­no­ści kształ­ce­nia ma­ją­ce na celu przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­tów do pro­fe­sjo­nal­ne­go wy­ko­ny­wa­nia zadań zwią­za­nych z bu­do­wą i utrzy­ma­niem no­wo­cze­snej in­fra­struk­tu­ry te­le­in­for­ma­tycz­nej. W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ny zo­sta­nie pro­gram zajęć pro­wa­dzo­nych na spe­cjal­no­ści „Te­le­in­for­ma­ty­ka” oraz do­ko­nan zo­sta­nie prze­gląd ana­lo­gicz­nych pro­gra­mów na in­nych uczel­niach w kraju i za gra­ni­cą. Przed­sta­wio­na bę­dzie też próba oceny re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu w świe­tle pro­gnoz roz­wo­ju sys­te­mów ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.