Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Klasyfikacja sygnałów LMF z wykorzystaniem dekompresji falowej i klasyfikatora LVQ

10.2010 26

dr inż. Ewa Świercz

Te­ma­tem pre­zen­ta­cji jest au­to­ma­tycz­na kla­sy­fi­ka­cja sy­gna­łów z li­nio­wą mo­du­la­cją czę­sto­tli­wo­ści. Można przy­jąć za­ło­że­nie, że po­szcze­gól­ne na­daj­ni­ki ge­ne­ru­ją sy­gnał LMF o okre­ślo­nym na­chy­le­niu czę­sto­tli­wo­ści chwi­lo­wej wzglę­dem osi czasu. Celem neu­ro­no­we­go kla­sy­fi­ka­to­ra opar­te­go o al­go­rytm kwan­ty­za­cji wek­to­ro­wej jest pod­ję­cie de­cy­zji, z któ­re­go na­daj­ni­ka po­cho­dzi wła­śnie ode­bra­ny znie­kształ­co­ny sy­gnał LMF.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.