Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Estymacja stanu w warunkach zakłóceń impulsowych w kanale pomiarowym

12.2008 16

dr inż. Dariusz Jańczak

Po­ja­wia­ją­ce się w torze po­mia­ro­wym za­kłó­ce­nia im­pul­so­we znacz­nie po­gar­sza­ją do­kład­ność es­ty­ma­cji war­to­ści wiel­ko­ści mie­rzo­nej uzy­ski­wa­nych w ty­po­wych fil­trach, a w przy­pad­ku fil­trów o wą­skim pa­smie prze­pu­sto­wym mogą się długo utrzy­my­wać. Z tego po­wo­du al­go­ryt­my prze­twa­rza­nia da­nych w sys­te­mach po­mia­ro­wych na­ra­żo­nych na takie za­kłó­ce­nia po­win­ny być uzu­peł­nio­ne o spe­cjal­ne pro­ce­du­ry wy­kry­cia i tłu­mie­nia ano­ma­lii.

W ra­mach se­mi­na­rium przed­sta­wio­ne zo­sta­nie po­dej­ście po­le­ga­ją­ce na mo­de­lo­wa­niu zmian ano­mal­nych po­przez mo­dy­fi­ka­cję pa­ra­me­trów szumu. W ogól­nym przy­pad­ku ciąg war­to­ści mo­dy­fi­ku­ją­cych może być opi­sa­ny przez łań­cuch Mar­ko­wa lub trak­to­wa­ny jako zmia­ny nie­za­leż­ne. Roz­wią­za­nie może być spro­wa­dzo­ne do zna­le­zie­nia bay­esow­skich ocen war­to­ści wek­to­ra stanu przy po­wyż­szych wa­run­kach ob­ser­wa­cji. Przed­sta­wio­na zo­sta­nie me­to­da oceny war­to­ści wiel­ko­ści mie­rzo­nej, w któ­rej sub­op­ty­mal­ne es­ty­ma­ty za­leż­ne są od apo­ste­rio­rycz­ne­go praw­do­po­do­bień­stwa stanu ka­na­łu po­mia­ro­we­go. Zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­na prak­tycz­na re­ali­za­cja me­to­dy opar­ta o filtr Kal­ma­na, po­le­ga­ją­ca na wpły­wie tego praw­do­po­do­bień­stwa na ma­cierz wzmoc­nień fil­tru.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.