Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Edukacja w zakresie elektroniki profesjonalnej – prezentacja wybranych zagadnień z wykładów i laboratorium

10.2009 20

dr inż. Jerzy Kołłątaj

Te­ma­tem re­fe­ra­tu jest przed­sta­wie­nie in­ne­go po­dej­ścia w edu­ka­cji z za­kre­su elek­tro­ni­ki pro­fe­sjo­nal­nej. Celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest po­łą­cze­nie teo­rii i prak­ty­ki przy pro­jek­to­wa­niu, pro­to­ty­po­wa­niu, kom­ple­to­wa­niu, eks­plo­ata­cji, mo­der­ni­za­cji i ser­wi­sie apa­ra­tu­ry i sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, który za­wie­ra mi­kro­kon­tro­le­ry oraz no­wo­cze­sne, spe­cja­li­zo­wa­ne ukła­dy elek­tro­nicz­ne – w tym tzw. sys­te­my wbu­do­wa­ne (em­bed­ded sys­tems), wy­po­sa­żo­ne w opro­gra­mo­wa­nie ade­kwat­ne do funk­cji re­ali­zo­wa­nej przez dane urzą­dze­nie.

In­ter­dy­scy­pli­nar­ne i ho­li­stycz­ne uję­cie za­gad­nień w ra­mach pro­wa­dzo­nych przez au­to­ra re­fe­ra­tu zajęć ze stu­den­ta­mi w for­mie wy­kła­dów i la­bo­ra­to­rium na po­trze­by sze­ro­ko ro­zu­mia­nej apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-po­mia­ro­wej w świe­tle do­tych­cza­so­wych do­świad­czeń jest no­wo­cze­snym, cie­ka­wym, cen­nym i da­le­ce mo­ty­wu­ją­cym ele­men­tem w kształ­ce­niu stu­den­tów oraz może być w przy­szło­ści war­to­ścio­wym do­świad­cze­niem dla stu­den­tów stu­diu­ją­cych na róż­nych kie­run­kach – nie tylko z za­kre­su sze­ro­ko po­ję­tej elek­try­ki, ale także m.​in. me­cha­ni­ki, me­cha­tro­ni­ki, ro­bo­ty­ki, bu­dow­nic­twa, in­ży­nie­rii che­micz­nej i in­ży­nie­rii śro­do­wi­ska. W świe­tle za­gra­nicz­nych do­świad­czeń au­to­ra po­zwo­li to na prak­tycz­ne za­zna­jo­mie­nie stu­den­tów w za­kre­sie sto­so­wa­nych współ­cze­śnie kon­struk­cji i tech­no­lo­gii w no­wo­cze­snej apa­ra­tu­rze elek­tro­nicz­nej opar­tej na zdo­by­czach in­for­ma­ty­ki, elek­tro­ni­ki, tech­ni­ki sen­so­ro­wej, te­le­ko­mu­ni­ka­cji, au­to­ma­ty­ki i in­ży­nie­rii bio­me­dycz­nej, in­te­gru­jąc w spe­cy­ficz­ny spo­sób war­stwę sprzę­to­wą, pro­gra­mo­wą i tech­no­lo­gicz­ną.

Pod­czas re­fe­ra­tu będą pre­zen­to­wa­ne wy­ko­na­ne przez au­to­ra wy­bra­ne sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne sto­so­wa­ne w na­ucza­niu przed­mio­tu „Ukła­dy Elek­tro­ni­ki Pro­fe­sjo­nal­nej”.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.