Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Dydaktyka przedmiotów telekomunikacyjnych we współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus

06.2013 18

dr inż. Andrzej Zankiewicz

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­na zo­sta­nie me­to­dy­ka oraz za­kres tre­ści spe­cjal­no­ścio­wych przed­mio­tów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych re­ali­zo­wa­nych w wy­bra­nych uczel­niach za­gra­nicz­nych oraz prze­ana­li­zo­wa­na zo­sta­nie moż­li­wość stwo­rze­nia ofer­ty przed­mio­tów pro­wa­dzo­nych w ję­zy­ku an­giel­skim po­zwa­la­ją­cej na roz­wi­nię­cie współ­pra­cy dy­dak­tycz­nej w za­kre­sie te­le­ko­mu­ni­ka­cji z uczel­nia­mi za­gra­nicz­ny­mi.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.