Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Czy unikać pola magnetycznego?

06.2014 10

dr inż. Grażyna Gilewska

Me­cha­nizm dzia­ła­nia pola ma­gne­tycz­ne­go jest bar­dzo zło­żo­ny i nie zo­stał do dzi­siaj w pełni wy­ja­śnio­ny. Pole ma­gne­tycz­ne prze­ni­ka przez całe ciało, do­cie­ra­jąc do każ­dej ko­mór­ki i wy­wo­łu­jąc w ten spo­sób róż­no­rod­ne skut­ki bio­fi­zycz­ne. Naj­le­piej po­zna­nym efek­tem jest wpływ pola ma­gne­tycz­ne­go na pro­ce­sy od­dy­cha­nia tkan­ko­we­go i re­ge­ne­ra­cji tkan­ko­wej, który przy­śpie­sza pro­ce­sy zro­stu kost­ne­go, po­wo­du­je zwięk­sze­nie przy­swa­ja­nia tlenu przez tkan­ki oraz dzia­ła prze­ciw­za­pal­ne, ła­go­dzi ból. Ana­li­za moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia wy­mie­nio­nych efek­tów w le­cze­niu po­ope­ra­cyj­nym wad wro­dzo­nych sta­wów bio­dro­wych bądź sko­ko­wych u dzie­ci. Po­ten­cjal­ność wpły­wu pola ma­gne­tycz­ne­go na zmia­ny w fi­zjo­lo­gii wieku po­de­szłe­go.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.