Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w pomiarowej aparaturze analitycznej

06.2009 16

mgr inż. Andrzej Holiczer

Te­ma­tem re­fe­ra­tu bę­dzie za­sto­so­wa­nie cy­fro­wych metod fil­tra­cji nie­li­nio­wej w ana­li­tycz­nej apa­ra­tu­rze po­mia­ro­wej. Skła­da się on z dwóch czę­ści: teore­tycznej oraz apli­ka­cyj­nej. Celem czę­ści teo­re­tycz­nej jest opra­co­wa­nie cy­fro­we­go, nie­li­nio­we­go, ad­ap­ta­cyj­ne­go al­go­ryt­mu fil­tra­cji i es­ty­ma­cji wy­ko­rzys­ty­wa­ne­go w la­bo­ra­to­ryj­nej apa­ra­tu­rze po­mia­ro­wej. Wy­so­ki sto­pień spe­cja­li­za­cji al­go­ryt­mu, jak i jego uni­wer­sal­ność będą pod­sta­wo­wy­mi kry­te­ria­mi pod­czas opra­co­wa­nia teo­re­tycz­ne­go, pro­jek­to­wa­nia i re­ali­za­cji eks­pe­ry­men­tal­nej czę­ści pracy. We­ry­fi­ka­cja opra­co­wa­nych teo­re­tycz­nie metod es­ty­ma­cji zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na w spo­sób sy­mu­la­cyj­ny z wy­ko­rzy­sta­niem da­nych po­cho­dzą­cych z rze­czy­wi­stych urzą­dzeń. Opra­co­wa­ny al­go­rytm zo­sta­nie pod­da­ny po­rów­na­niu z obec­nie sto­so­wa­ny­mi me­to­da­mi fil­tra­cji opar­tej m.​in. na fil­trze me­dia­no­wym, sta­ty­sty­kach ran­go­wych, czy też krzep­kim fil­trze Kal­ma­na. Celem apli­ka­cyj­nym jest im­ple­men­ta­cja opra­co­wa­ne­go al­go­ryt­mu w wy­bra­nym ana­li­tycz­nym urzą­dze­niu po­mia­ro­wym: fo­to­me­trze pło­mie­nio­wym sto­so­wa­nym głów­nie w po­mia­rach na­no­stę­żeń jonu so­do­we­go. Po­przez po­pra­wę wła­ści­wo­ści me­tro­lo­gicz­nych w che­micz­nej ana­li­zie in­stru­men­tal­nej ro­zu­mie się przede wszyst­kim zmniej­sze­nie progu wy­kry­wal­no­ści i nie­po­wta­rzal­no­ści. Dzię­ki po­pra­wie tych­że wła­ści­wo­ści bę­dzie moż­li­wa kon­struk­cja urzą­dzeń po­mia­ro­wych o lep­szych wła­ści­wo­ściach użyt­ko­wych, niż ofe­ro­wa­ne obec­nie, sto­so­wa­nych w wielu ga­łę­ziach prze­my­słu.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.