Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w aparaturze do pomiarów wielkości fizykochemicznych

04.2010 13

mgr inż. Andrzej Holiczer

Ni­niej­sze se­mi­na­rium sta­no­wi pod­su­mo­wa­nie zło­żo­nej roz­pra­wy dok­tor­skiej po­świę­co­nej za­gad­nie­niu cy­fro­wej fil­tra­cji nie­li­nio­wej w aspek­cie jej za­sto­so­wa­nia w prze­my­sło­wych sys­te­mach po­mia­ro­wych. Po­ru­sza­na w niej te­ma­ty­ka obej­mu­je takie dzie­dzi­ny jak mo­de­lo­wa­nie ma­te­ma­tycz­ne, es­ty­ma­cję nie­li­nio­wą oraz tech­ni­ki im­ple­men­ta­cji al­go­ryt­mów do rze­czy­wi­stych urzą­dzeń po­mia­ro­wych. Za­kres pracy obej­mu­je roz­wa­ża­nia teo­re­tycz­ne, ob­li­cze­nia sy­mu­la­cyj­ne oraz ba­da­nia wy­ko­ny­wa­ne w la­bo­ra­to­rium. W ra­mach roz­pra­wy zo­stał roz­wią­za­ny pro­blem po­pra­wy wła­ści­wo­ści me­tro­lo­gicz­nych sys­te­mów po­mia­ro­wych za po­mo­cą fil­tra­cji nie­li­nio­wej. Dzię­ki prze­pro­wa­dzo­nym roz­wa­ża­niom udało się opra­co­wać al­go­rytm za­cho­wu­ją­cy swą opty­mal­ność w wa­run­kach nie­okre­ślo­no­ści wy­mu­szeń. Do­dat­ko­wo opra­co­wa­no me­to­dę de­tek­cji i eli­mi­na­cji za­kłó­ceń o cha­rak­te­rze ano­mal­nym wy­stę­pu­ją­cych w ka­na­le po­mia­ro­wym. Dzię­ki es­ty­ma­cji stanu usu­nię­to rów­nież uwzględ­nio­ne w mo­de­lu dy­na­micz­nym pro­ce­sy znacz­nie wy­dłu­ża­ją­ce okres po­mia­ru. Na­le­ży tu pod­kre­ślić apli­ka­cyj­ny cha­rak­ter pracy, gdyż wszyst­kie uzy­ska­ne pod­czas roz­wa­żań teo­re­tycz­nych za­leż­no­ści zna­la­zły swoje od­zwier­cie­dle­nie w prak­tycz­nie zre­ali­zo­wa­nych sys­te­mach po­mia­ro­wych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.