Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Badania symulacyjne zagrożeń związanych z wyładowaniem piorunowym w obiekty telekomunikacyjne

03.2011 01

dr inż. Renata Markowska

Omó­wio­ne zo­sta­ną pod­sta­wo­we eks­pe­ry­men­tal­ne me­to­dy badań za­gro­żeń zwią­za­nych z bez­po­śred­ni­mi wy­ła­do­wa­nia­mi pio­ru­no­wy­mi w obiek­ty bu­dow­la­ne oraz ich głów­ne ogra­ni­cze­nia w za­sto­so­wa­niu do oceny rze­czy­wi­stych za­gro­żeń pio­ru­no­wych. Na­stęp­nie przed­sta­wio­na zo­sta­nie me­to­do­lo­gia ba­dań sy­mu­la­cyj­nych (eks­pe­ry­men­tal­nych i teo­re­tycz­nych) umoż­li­wia­ją­ca ocenę za­gro­żeń pio­ru­no­wych zwią­za­nych z bez­po­śred­ni­mi wy­ła­do­wa­nia­mi w obiek­ty te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne oraz ana­li­zę róż­nych roz­wią­zań ochro­ny przed ta­ki­mi za­gro­że­nia­mi. Pod­sta­wą dla opra­co­wa­nej me­to­do­lo­gii są eks­pe­ry­men­tal­ne po­mia­ry te­re­no­we roz­pły­wu prą­dów uda­ro­wych i roz­kła­du po­ten­cja­łów wzglę­dem ziemi od­nie­sie­nia w róż­nych miej­scach sys­te­mu wy­rów­ny­wa­nia po­ten­cja­łów oraz ele­men­tów kon­struk­cyj­nych obiek­tu w wa­run­kach sy­mu­lo­wa­ne­go prze­pły­wu prą­du uda­ro­we­go w tym obiek­cie. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną wy­bra­ne wy­ni­ki ta­kich badań eks­pe­ry­men­tal­nych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.