Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Badania skuteczności ekranowania obudów ze szczelinami w komorze GTEM z wykorzystaniem metody rewerberacji wewnętrznych

06.2011 14

mgr inż. Andrzej Rusiecki

W pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­ły pod­sta­wo­we za­sa­dy ekra­no­wa­nia pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych oraz znor­ma­li­zo­wa­ne sta­no­wi­ska ba­daw­cze, na któ­rych moż­li­wy jest po­miar sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­dów. Za­de­mon­stro­wa­ne zo­sta­ły przy­kła­dy nu­me­rycz­nej ana­li­zy sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia uprosz­czo­nych mo­de­li obu­dów za­wie­ra­ją­cych jedną szcze­li­nę, które jed­no­cze­śnie pod­da­wa­ne były ba­da­niom na sta­no­wi­sku z ko­mo­rą GTEM, wraz z po­rów­na­niem wy­ni­ków po­mia­rów i ob­li­czeń. Przed­sta­wio­ny zo­stał pro­blem okre­śle­nia sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia za­bu­do­wa­nej obu­do­wy, któ­rej cha­rak­te­ry­sty­ka różni się istot­nie od cha­rak­te­ry­sty­ki sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­do­wy pu­stej. W ce­lu zmniej­sze­nia ilo­ści przy­pad­ków za­bu­do­wy dla któ­rej na­le­ża­ło­by prze­ana­li­zo­wać lub zmie­rzyć sku­tecz­ność ekra­no­wa­nia obu­do­wy – za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­ła me­to­da re­wer­be­ra­cji we­wnętrz­nych po­le­ga­ją­ca na wpro­wa­dze­niu do pu­stej obu­do­wy ob­ro­to­we­go me­ta­lo­we­go ele­men­tu – mie­sza­dła. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły cha­rak­te­ry­sty­ki sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­do­wy z mie­sza­dłem, uzy­ska­ne z wy­ko­rzy­sta­niem ana­li­zy nu­me­rycz­nej. Wy­ni­ki te zo­sta­ły po­rów­na­ne z wy­ni­ka­mi ana­li­zy sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­do­wy za­bu­do­wa­nej na kil­ka ty­po­wych spo­so­bów. Przed­sta­wio­no do­tych­cza­so­wy do­ro­bek au­to­ra, temat roz­pra­wy dok­tor­skiej oraz pro­po­no­wa­ną tezę.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.