Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Ba­da­nia od­por­no­ści na tłu­mio­ne prze­bie­gi si­nu­so­idal­ne (IEC/EN 61000-4-12) oraz na tłu­mio­ny prze­bieg oscy­la­cyj­ny (IEC/EN 61000-4-18)

01.2017 17

dr hab. inż. Renata Markowska

Po­da­no ze­sta­wie­nie norm do­ty­czą­cych pro­wa­dze­nia badań kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej: serii PN-EN 55015 (Wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce apa­ra­tu­ry po­mia­ro­wej i metod po­mia­ru za­bu­rzeń ra­dio­elek­trycz­nych oraz od­por­no­ści na za­bu­rze­nia) oraz PN-EN 61000-4 (Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na. Me­to­dy badań i po­mia­rów). W dal­szej czę­ści se­mi­na­rium przed­sta­wio­no wy­ma­ga­nia i za­sa­dy pro­wa­dze­nia badań od­por­no­ści urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych na za­bu­rze­nia prze­wo­dzo­ne o po­sta­ci tłu­mio­nych prze­bie­gów si­nu­so­idal­nych (PN-EN 61000-4-12) oraz tłu­mio­ne­go prze­bie­gu oscy­la­cyj­ne­go (PN-EN 61000-4-18).


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.