Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Aproksymacja prawdopodobieństwa uszkodzeń powstałych w obiekcie wskutek wyładowań piorunowych metodą drzewa zdarzeń

04.2011 05

dr inż. Jarosław Wiater

Praw­do­po­do­bień­stwo uszko­dzeń po­wsta­łych w obiek­cie wsku­tek wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych za­le­ży od wła­ści­wo­ści kon­struk­cyj­nych oraz za­sto­so­wa­nych środ­ków ochro­ny od­gro­mo­wej. Do­tych­czas praw­do­po­do­bień­stwo to było przyj­mo­wa­ne a prio­ri na pod­sta­wie normy PN-EN 62305-2:2008. Za­pro­po­no­wa­na zo­sta­nie al­ter­na­tyw­na me­to­da wy­zna­cza­nia praw­do­po­do­bień­stwa uszko­dzeń z wy­ko­rzy­sta­niem me­to­dy drze­wa zda­rzeń (ang. Event Tree Ana­ly­sis).


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.