Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Analizy zagrożeń piorunowych i ochrony przed piorunowym impulsem elektro­magnetycznym w obiektach budowlanych

01.2014 28

dr inż. Renata Markowska

Celem se­mi­na­rium jest przed­sta­wie­nie pod­sta­wo­wych za­ło­żeń i celów oraz wy­ni­ków prac na­uko­wych z lat 2007-2013, sta­no­wią­cych osią­gnię­cie bę­dą­ce pod­sta­wą zło­żo­ne­go wnio­sku ha­bi­li­ta­cyj­ne­go. Po­stę­po­wa­nie ha­bi­li­ta­cyj­ne pro­wa­dzo­ne jest przez Radę Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej we­dług „no­wych zasad”. Na se­mi­na­rium przed­sta­wio­ne zo­sta­ną także in­for­ma­cje o do­rob­ku ha­bi­li­tant­ki istot­nym dla to­czą­ce­go się po­stę­po­wa­nia, jako ilu­stra­cja ogól­nych wy­mo­gów for­mal­nych skła­da­nia wnio­sków ha­bi­li­ta­cyj­nych we­dług no­wych zasad.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.