Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Analizatory strumienia transportowego w telewizji cyfrowej

11.2014 25

dr inż. Maciej Sadowski

W wy­stą­pie­niu przed­sta­wio­ne bę­dzie ist­nie­ją­ce na rynku opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do ana­li­zy za­war­to­ści stru­mie­nia trans­por­to­we­go te­le­wi­zji cy­fro­wej (Alt DVB, Smart DVB, Crazy Scan, 4T2 Con­tent Ana­ly­zer) oraz po­wsta­ły jako praca dy­plo­mo­wa pro­gram „Sim­ple TS Ana­ly­zer”. Opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję za­war­to­ści stru­mie­nia dla plat­form na­ziem­nej DVB-T/T2 i sa­te­li­tar­nej DVB-S/S2, tj. nazw i iden­ty­fi­ka­to­rów nada­wa­nych pro­gra­mów, okre­śle­nie uży­te­go ko­do­wa­nia sy­gna­łów wideo i audio, okre­śle­nia ro­dza­jów trans­mi­to­wa­nych usług oraz ro­dza­ju wy­ko­rzy­sta­ne­go sys­te­mu do­stę­pu wa­run­ko­we­go. Opro­gra­mo­wa­nie to może zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne w dy­dak­ty­ce do wzbo­ga­ce­nia ja­ko­ści pro­wa­dzo­nych zajęć.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.