Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Analizator i rejestrator przepięć atmosferycznych w instalacji elektrycznej i torach sygnałowych

06.2010 01

dr inż. Jarosław Wiater

Wzrost de­struk­cyj­ne­go dzia­ła­nia prze­pięć pio­ru­no­wych szcze­gól­nie jest wi­docz­ny w przy­pad­ku użyt­ko­wa­nia sys­te­mów elek­tro­nicz­nych. Wy­mu­sza to w spo­sób na­tu­ral­ny ko­niecz­ność po­mia­ru i re­je­stra­cji za­bu­rzeń oraz śle­dze­nia i sy­gna­li­za­cji prze­kro­czeń do­pusz­czal­nych po­zio­mów na­pięć w in­sta­la­cji elek­trycz­nej oraz na wej­ściach i wyj­ściach torów sy­gna­ło­wych. Kon­tro­la pa­ra­me­trów ja­ko­ścio­wych po­zwa­la na pro­wa­dze­nie opty­ma­li­za­cji do­bo­ru urzą­dzeń chro­nią­cych wraż­li­we sys­te­my. Re­ali­za­cja po­wyż­szych dzia­łań jest moż­li­wa do­pie­ro po za­sto­so­wa­niu od­po­wied­nie­go sprzę­tu po­mia­ro­we­go i oprogra­mowania zapewnia­jącego wła­ści­wy prze­pływ in­for­ma­cji. Pod­czas se­mi­na­rium przed­sta­wio­ny zo­sta­nie pro­to­ty­po­wy układ umoż­li­wia­ją­cy zli­cza­nie ilo­ści prze­pięć at­mos­fe­rycz­nych, okre­śle­nie ich war­to­ści szczy­to­wej, ana­li­zę pa­ra­me­trów cza­so­wych, re­je­stra­cję kształ­tu za­bu­rzeń. Głów­ne kry­te­rium przy­ję­te w trak­cie pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia ma na celu mi­ni­ma­li­za­cję kosz­tów jed­nost­ko­wych re­je­stra­to­ra, a po­przez to po­sze­rze­nie ob­sza­ru jego za­sto­so­wań. Do­ce­lo­wo pla­no­wa­ne jest wy­ko­na­nie więk­szej ilo­ści pro­jek­to­wa­nych re­je­stra­to­rów i umiesz­cze­nie ich w obiek­tach na­ra­żo­nych na bez­po­śred­nie skut­ki wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.