Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Analiza zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w rozległych obiektach narażonych na wyładowania atmosferyczne

12.2006 04

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

W re­fe­ra­cie za­war­to wy­ni­ki ana­li­zy od­dzia­ły­wań pio­ru­no­we­go im­pul­su elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go na in­sta­la­cje prze­wo­dzą­ce w sys­te­mach roz­le­głych, w któ­rych nie jest speł­nio­ny wa­ru­nek qu­asi-sta­cjo­nar­no­ści. Ba­da­nia pro­wa­dzo­no na przy­kła­dach struk­tur ty­po­wych dla obiek­tów ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, z uży­ciem me­to­dy mo­men­tów w dzie­dzi­nie czę­sto­tli­wo­ści i czasu. Przed­sta­wio­no re­zul­ta­ty ob­li­czeń roz­pły­wu prą­dów pio­ru­no­wych w wy­bra­nych struk­tu­rach i to­wa­rzy­szą­ce im roz­kła­dy pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych. Wy­ni­ki ob­li­czeń prą­dów uda­ro­wych w mo­de­lu masz­tu an­te­no­we­go zo­sta­ły zwe­ry­fi­ko­wa­ne eks­pe­ry­men­tal­nie. Prze­ana­li­zo­wa­no wy­ko­rzy­sta­nie urzą­dze­nia pio­ru­no­chron­ne­go do celów ekra­no­wa­nia pola LEMP.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.