Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Analiza narażeń piorunowych systemów elektrycznych na dachu budynku wyposażonego w urządzenie pioruno­chronne do celów wyznaczania odstępów izolacyjnych

12.2012 11

dr inż. Renata Markowska

Ele­men­ty sys­te­mów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych umiesz­czo­ne na dachu bu­dyn­ku wy­po­sa­żo­ne­go w urzą­dze­nie pio­ru­no­chron­ne, izo­lo­wa­ne od tego urzą­dze­nia pio­ru­no­chron­ne­go, mogą być na­ra­żo­ne na dzia­ła­nie szcze­gól­nie wy­so­kich na­pięć uda­ro­wych. Na­ra­że­nia te po­wsta­ją po­mię­dzy LPS (urzą­dze­niem pio­ru­no­chron­nym), a prze­bie­ga­ją­cy­mi w są­siedz­twie ele­men­ta­mi sys­te­mów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych, pod­czas bez­po­śred­nich wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych w LPS. W celu unik­nię­cia prze­sko­ków na­pię­cio­wych i znisz­cze­nia izo­la­cji, wy­ma­ga­ne jest za­cho­wa­nie od­po­wied­nich od­stę­pów izo­la­cyj­nych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki ana­liz pio­ru­no­wych na­ra­żeń na­pię­cio­wych po­wsta­ją­cych w in­sta­la­cji urzą­dze­nia elek­trycz­ne­go umiesz­czo­ne­go na dachu du­że­go bu­dyn­ku pod­czas wy­ła­do­wa­nia pio­ru­na w LPS. Wy­ni­ki za­sto­so­wa­no do wy­zna­cza­nia mak­sy­mal­nych od­le­gło­ści wy­stę­po­wa­nia prze­sko­ku na­pię­cio­we­go po­mię­dzy LPS, a urzą­dze­niem elek­trycz­nym na dachu, a w kon­se­kwen­cji do okre­śle­nia wy­ma­ga­nych od­stę­pów izo­la­cyj­nych. Ana­li­zo­wa­no czyn­ni­ki, które po­ten­cjal­nie mogą mieć wpływ na wiel­kość od­stę­pu izo­la­cyj­ne­go, takie jak: re­zy­styw­ność grun­tu, lo­ka­li­za­cja urzą­dze­nia elek­trycz­ne­go na dachu (w sto­sun­ku do głów­nej szyny uzie­mia­ją­cej), tra­so­wa­nie prze­wo­dów in­sta­la­cji elek­trycz­nej w bu­dyn­ku, kształt im­pul­su prądu wy­ła­do­wa­nia pio­ru­no­we­go. Ana­li­zy ba­zu­ją na wy­ni­kach wła­snych ob­li­czeń nu­me­rycz­nych oraz wy­ni­kach badań wy­trzy­ma­ło­ści elek­trycz­nej po­wie­trza do­stęp­nych w li­te­ra­tu­rze. Wy­ni­ki tych ana­liz kon­fron­to­wa­no z za­le­ce­nia­mi obo­wią­zu­ją­cych norm ochro­ny od­gro­mo­wej PN-EN/IEC 62305-3.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.