Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Analiza bezpieczeństwa podczas doziemnych wyładowań piorunowych

03.2016 08

dr inż. Jarosław Wiater

Pod­czas wy­stą­pie­nia przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki wie­lo­let­nich prac na­uko­wo-ba­daw­czych zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem ludzi pod­czas do­ziem­nych wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych. Za­pro­po­no­wa­ne zo­sta­ną nowe roz­wią­za­nia tech­nicz­ne ma­ją­ce na celu zwięk­sze­nie po­zio­mu bez­pie­czeń­stwa. Scha­rak­te­ry­zo­wa­na zo­sta­nie syl­wet­ka pre­le­gen­ta w świe­tle wy­ma­gań usta­wy o stop­niach i ty­tu­le na­uko­wym oraz o stop­niach i ty­tu­le w za­kre­sie sztu­ki.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.