Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Zakłócenia w Układach Elektroenergetycznych (studia stacjonarne)

laboratorium

studia stacjonarne II stopnia, sem. II, Elektrotechnika, 15 godzin

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

 • Wprowadzenie, regulamin la­bo­ra­to­rium, za­ga­dnie­nia BHP – 1 godz.
Seria I (WE-346)
 1. Sprzężenia między ukła­da­mi prze­wo­dów (nr in­struk­cji 1) – 2 godz.
 2. Badanie właściwości och­ron­nych od­grom­ni­ków ga­zo­wych (nr in­struk­cji 4) – 2 godz.
 3. Elementy i układy do ogra­ni­cza­nia prze­pięć (nr in­struk­cji 5) – 2 godz.
Seria II (IET-1/30)
 1. Generatory udarowe (nr in­struk­cji 7) – 2 godz.
 2. Badanie tłumienia róż­ne­go ro­dza­ju ekra­nów (nr in­struk­cji 9) – 2 godz.
 3. Zjawiska falowe w liniach długich (nr instrukcji 13) – 2 godz.
 • Zaliczenie koń­co­we – 2 godz.

Literatura

 1. Augustyniak L., Laboratorium kom­pa­ty­bil­noś­ci elek­tro­mag­ne­tycz­nej, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, Bia­ły­stok 2010.
 2. Charoy A., Zakłócenia w urządzeniach elek­tro­nicz­nych: za­sa­dy i po­ra­dy in­sta­la­cyj­ne; tom 1: Źród­ła, sprzę­że­nia, skut­ki; tom 2: Uzie­mie­nia, ma­sy, oprze­wo­do­wa­nie; tom 3: Ekra­ny, fil­try ka­ble i prze­wo­dy ekra­no­wa­ne; tom 4: Za­si­la­nie, ochro­na od­gro­mo­wa, środ­ki za­rad­cze, WNT, Warszawa, 1999/2000.
 3. Bem J. D. i in., Im­pul­so­we na­ra­że­nia elek­tro­mag­ne­tycz­ne, Wy­daw­nic­two Po­li­tech­ni­ki Wroc­ław­skiej, Wroc­ław 1994.
 4. Sowa A., Kom­plek­so­wa ochro­na od­gro­mo­wa i prze­pię­cio­wa, Bi­blio­te­ka COSiW SEP, 2005.
 5. Sowa A. W., Ochro­na urzą­dzeń oraz sys­te­mów elek­tro­nicz­nych przed na­ra­że­nia­mi pio­ru­no­wy­mi, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, Bia­ły­stok 2011.
 6. Mar­kow­ska R., Sowa A., Ogra­ni­cza­nie prze­pięć w in­sta­la­cjach elek­trycz­nych w obiek­tach bu­dow­la­nych, seria: Ze­szy­ty dla elek­try­ków – nr 9, Dom Wy­daw­ni­czy ME­DIUM, War­sza­wa 2011.
 7. Hasse P., Over­volt­age pro­tec­tion of low volt­age sys­tems, The In­sti­tu­tion of Elec­tri­cal En­gi­neers, Lon­don 2004.
 8. Więc­kow­ski T. W., Ba­da­nia kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Wro­cław 2001.
 9. Ott H. W., Elec­tro­mag­netic com­pat­i­bil­ity en­gi­neer­ing, Wiley, Hobo­ken 2009.
 10. Ko­dali V. P., En­gi­neer­ing elec­tro­mag­netic com­pat­i­bil­ity: prin­ci­ples, mea­sure­ments, tech­nolo­gies and com­puter mod­els, The In­sti­tute of Elec­tri­cal and Elec­tron­ics En­gi­neers, New York 2000.
 11. Williams T., EMC for sys­tems and in­stal­la­tions, Newnes, Ox­ford 2000.
 12. Fli­sow­ski Z., Tech­ni­ka wy­so­kich na­pięć, WNT, War­sza­wa 2009.
 13. Szpor S. i in., Tech­ni­ka wy­so­kich na­pięć, WNT, War­sza­wa 1967, s. 145.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcje

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.