Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Kompatybilność Elektromagnetyczna (studia niestacjonarne)

laboratorium

TZ2E200007 – Elektronika i Telekomunikacja, studia drugiego stopnia, niestacjonarne, o profilu ogólnoakademickim, semestr 2, 20 godzin

Forma zaliczenia: test wstępny, ocena sprawozdań studenckich, obserwacja pracy studentów za zajęciach

 • Wpro­wa­dze­nie, re­gu­la­min la­bo­ra­to­rium, za­ga­dnie­nia BHP – 2 godz.
Seria I (IET-1/30)
 1. Ge­ne­ra­to­ry uda­ro­we, część 1 (nr in­struk­cji 7) – 2 godz.
 2. Ge­ne­ra­to­ry uda­ro­we, część 2: ba­da­nia od­por­no­ści uda­ro­wej urzą­dzeń (nr in­struk­cji 8) – 2 godz.
 3. Ba­da­nie tłumienia róż­ne­go ro­dza­ju ekra­nów (nr in­struk­cji 9) – 2 godz.
 4. Zja­wi­ska fa­lo­we w li­niach dłu­gich (nr in­struk­cji 13) – 2 godz.
Seria II (WE-346)
 1. Sprzę­że­nia mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów (nr in­struk­cji 1) – 2 godz.
 2. Wy­ła­do­wa­nie elek­tro­sta­tycz­ne (nr in­struk­cji 11) – 2 godz.
 3. Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na od­bior­ni­ków te­le­wi­zyj­nych (nr in­struk­cji 15) – 2 godz.
 4. Po­miar pro­mie­nio­wa­nych i prze­wo­dzo­nych za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych (nr in­struk­cji 12) – 2 godz.
 • Za­li­cze­nie koń­co­we – 2 godz.

Literatura

 1. Więc­kow­ski T. W.: Ba­da­nia kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych; Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Wro­cław 2001.
 2. Mach­czyń­ski W.: Wpro­wa­dze­nie do kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej; Wy­daw­nic­two Po­li­tech­ni­ki Po­znań­skiej, Po­znań 2010.
 3. Au­gu­sty­niak L.: La­bo­ra­to­rium kom­pa­ty­bil­noś­ci elek­tro­mag­ne­tycz­nej; Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, Bia­ły­stok 2010.
 4. Ru­szel P.: Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń po­mia­ro­wych; Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Wro­cław 2008.
 5. Brejwo W.: Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej; Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009.
 6. Ott H. W.: Elec­tro­mag­netic com­pat­i­bil­ity en­gi­neer­ing; Wiley, Hobo­ken 2009.
 7. Williams T.: EMC for sys­tems and in­stal­la­tions; Newnes, Ox­ford 2000.
 8. Williams T.: EMC for prod­uct de­sign­ers (meet­ing the Eu­ro­pean EMC di­rec­tive); Newnes, Ox­ford 2000.
 9. Ko­dali V. P.: En­gi­neer­ing elec­tro­mag­netic com­pat­i­bil­ity: prin­ci­ples, mea­sure­ments, tech­nolo­gies and com­puter mod­els, The In­sti­tute of Elec­tri­cal and Elec­tron­ics En­gi­neers, New York 2000.
 10. Mazurek P. A.: Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej; Politechnika Lubelska, Lublin 2010.
 11. Sroka J.: Nie­pew­ność po­mia­ro­wa w ba­da­niach EMC: po­mia­ry emi­syj­no­ści ra­dio­elek­trycz­nej; Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej, War­sza­wa 2009.
 12. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – metody badań i pomiarów – badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia. PN-EN 61000-4-11; Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa, 1996.
 13. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, oraz ich urządzeń dodatkowych. PN-EN 55013+A#; Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa, 1997.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcje

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.