Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Egzaminy dyplomowe

Zagadnienia na egzamin dyplomowy w Katedrze Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Elektronika i Telekomunikacja, I stopień

 1. Półprzewodniki samoistne i niesamoistne.
 2. Złącze p-n.
 3. Pasmowy model przewodnictwa w materiałach inżynierskich.
 4. Pomiar rezystywności skrośnej i powierzchniowej dielektryków.
 5. Nadprzewodniki: budowa, właściwości, zastosowania.
 6. Zjawisko termoelektryczne.
 7. Budowa i zasada działania wybranego lasera.
 8. Parametry wiązek laserowych.
 9. Zastosowania laserów ze względu na specyficzne właściwości ich promieniowania, omówić wybrany układ.
 10. Wybrane techniki pomiarowe w charakteryzacji detektorów promieniowania optycznego.
 11. Parametry fotoelektryczne detektorów promieniowania.
 12. Parametry elektrooptyczne źródeł promieniowania optycznego.
 13. Wybrane techniki pomiarowe w charakteryzacji źródeł promieniowania optycznego (pomiar całkowitej mocy optycznej, pomiar natężenia promienia, pomiar natężenia napromienienia, pomiary spektralne).
 14. Detektory promieniowania – fotonowe i termiczne.
 15. Dioda LED vs. laser półprzewodnikowy – podobieństwa, różnice.
 16. Podstawowe konfiguracje przedwzmacniaczy dla detektorów fotonowych.
 17. Klasyfikacja i zasada działania czujników optoelektronicznych.
 18. Układy optyczne do nadajników i odbiorników promieniowania optycznego.
 19. Światłowód – budowa, parametry.
 20. Tłumienie i dyspersja światłowodów telekomunikacyjnych – metody pomiaru.
 21. Bilans mocy w torze światłowodowym.
 22. Zasada działania i pomiary reflektometrem optycznym.
 23. Próbkowanie i kwantyzacja sygnałów analogowych. Zasada doboru częstotliwości próbkowania sygnałów.
 24. Właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera i szybkiego przekształcenia Fouriera.
 25. Metody wyznaczania i zastosowanie charakterystyk częstotliwościowych filtrów.
 26. Zakłócenia i zniekształcenia w przewodowych i bezprzewodowych kanałach transmisyjnych.
 27. Przyczyny powstawania błędów w transmisji sygnałów cyfrowych oraz parametry charakteryzujące jakość transmisji sygnałów cyfrowych.
 28. Wzmacniacze mocy małej częstotliwości – właściwości w zależności od klasy pracy.
 29. Rezonator kwarcowy – model i zastosowania w układach generatorów kwarcowych.
 30. Przetworniki A/C i C/A – podstawowe konstrukcje i ich cechy.
 31. Parametry rozproszenia – definicja i sposób pomiaru.
 32. Właściwości fali płaskiej (TEM) i właściwości fal w falowodach.
 33. Układy techniki wielkich częstotliwości – sprzęgacze kierunkowe, dzielniki mocy, filtry, rezonatory.
 34. Odbiornik superheterodynowy i automatyczne regulacje w nim stosowane.
 35. Układy przemiany częstotliwości – konstrukcje, właściwości i parametry.
 36. Modulacje analogowe i cyfrowe wykorzystywane w systemach bezprzewodowych – właściwości, przebiegi czasowe, widma.
 37. Wzmacniacz operacyjny – właściwości i podstawowe zastosowania.
 38. Pętla fazowa – zasada działania i podstawowe zastosowania.
 39. System GSM – architektura i zasada działania.
 40. Systemy trankingowe.
 41. System bezprzewodowej telefonii cyfrowej DECT.
 42. Protokoły routingu dynamicznego i ich właściwości.
 43. Podział i charakterystyka algorytmów szyfrowania stosowanych w systemach sieciowych.
 44. Struktura systemu zarządzania siecią z protokołem SNMP.
 45. Podstawowe filtry i architektury stosowane w systemach QoS.
 46. Charakterystyka technologii wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).
 47. Zasady funkcjonowania systemów podpisu cyfrowego i związanych z nimi elementów (np. certyfikaty, PKI, funkcje skrótów).
 48. Zasady adresacji i podziału przestrzeni adresowej w sieciach IP.
 49. Modulacje cyfrowe nośnej sinusoidalnej.
 50. Istota kodowania źródłowego. Twierdzenie o kodowaniu źródła.
 51. Istota kodowania kanałowego. Twierdzenie o kodowaniu kanału.
 52. Modulacja OFDM.
 53. Kompresja bezstratna i kompresja stratna danych multimedialnych.
 54. Opis strategii kompresji sygnału mowy z wizją standardu 5G.
 55. Opis strategii kompresji sygnału wideo w standardach MPEG i HEVC (ES).
 56. Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) – charakterystyka oraz podstawowe metody ochrony.
 57. Rodzaje i mechanizmy sprzężeń elektromagnetycznych.
 58. Elementy i układy do ograniczania przepięć – budowa, działanie, parametry i charakterystyki ochronne, zasady doboru.

Elektronika i Telekomunikacja, II stopień

 1. Parametry modulatorów światła.
 2. Modulacja wewnętrzna promieniowania optycznego.
 3. Modulacja zewnętrzna promieniowania optycznego.
 4. Wpływ temperatury i natężenia prądu zasilania na promieniowanie emitowane przez diodę laserową.
 5. Układy chłodzenia i stabilizacji mocy optycznej diody laserowej.
 6. Układy nadajników i systemów detekcyjnych promieniowania stosowanych w telekomunikacji światłowodowej.
 7. Podstawowe zasady projektowania sieci telekomunikacyjnych w technologiach doziemnej, napowietrznej i radiowej.
 8. Główne parametry anten.
 9. Bilans mocy sygnału w łączu bezprzewodowym.
 10. Sposoby kształtowania charakterystyki promieniowania anteny/układu antenowego.
 11. Metodologia projektowania sieci światłowodowej. Wymagania formalne i techniczne.
 12. Łącze optyczne w przestrzeni otwartej – źródła strat, bilans mocy.
 13. Zjawisko luminescencji – rodzaje, zastosowania.
 14. Światłowody specjalne: aktywne, polaryzacyjne, fotoniczne – budowa, parametry, przykłady zastosowań.
 15. Technika zwielokrotniania WDM w systemach światłowodowych.
 16. Laser włóknowy – budowa zasada działania, zastosowania.
 17. Podstawowe parametry, charakterystyki i rozkłady stosowane w opisie niezawodności.
 18. Metody testowania układów elektronicznych.
 19. Charakterystyka metod sterowania przepływem w protokole TCP.
 20. Metody technicznego zarządzania urządzeniami i zasobami sieciowymi.
 21. Warunki zapewnienia poufności i integralności danych oraz metody ich praktycznej realizacji.
 22. Entropia i jej rola w teorii informacji.
 23. Opis modelu kanału binarnego i kanału gaussowskiego w transmisji informacji.
 24. Kody blokowe i kody splotowe w redukcji błędów w odbiorniku informacji.
 25. Optyczne materiały funkcjonalne: zjawisko fotochromowe, termochromowe.
 26. Prawo techniczne i certyfikacja wyrobów, wymagania zasadnicze w zakresie EMC.
 27. Badania odporności na udary oraz na działanie zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych.
 28. Metody i aparatura do pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych.
 29. Systemy uziomowe i wyrównywania potencjałów w obiektach telekomunikacyjnych.
 30. Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych (AC, DC, zasilanie gwarantowane).
 31. Algorytm optymalizacji układów elektronicznych.
 32. Klasyfikacja metod optymalizacji. Metody gradientowe. Algorytmy genetyczne.

Elektrotechnika, I stopień

 1. Wielkości fotometryczne – definicje i jednostki.
 2. Metody wytwarzania światła – przykłady, parametry, różnice, układy zasilania.
 3. Wymagania normatywne dotyczące oświetlenia wnętrz.
 4. Pomiar natężenia oświetlenia.
 5. Pasmowy model przewodnictwa w materiałach inżynierskich.
 6. Pomiar rezystywności skrośnej i powierzchniowej dielektryków.
 7. Zjawisko termoelektryczne.
 8. Rodzaje izolatorów stosowanych w liniach elektroenergetycznych. Czynniki mające wpływ na wytrzymałość izolatorów linowych.
 9. Typowe formy wyładowań w powietrzu. Czynniki mające wpływ na wytrzymałość elektryczną powietrza przy napięciu przemiennym, stałym i udarowym.
 10. Metody pomiaru wysokich napięć przemiennych, stałych i udarowych.
 11. Metody wytwarzania wysokich napięć i prądów udarowych.
 12. Właściwości widmowe światła wytwarzanego przez źródła różnych typów (żarówki, świetlówki, lampy wyładowcze, LED).
 13. Sposoby wytwarzania światła białego w diodach LED.
 14. Detektory promieniowania – rodzaje i właściwości.
 15. Wyjaśnij różnicę pomiędzy pojęciem promieniowania, a światła.
 16. Zasada działania paneli PV.
 17. Budowa i zasada działania luksomierza.
 18. Definicja natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, wskaźnika UGR.
 19. Omówić czułość oka w zakresie fotopowym, mezopowym, skotopowym.
 20. Omówić parametry charakteryzujące jakość elektrycznych źródeł światła.
 21. Omówić metody pomiaru rozkładów widmowych źródeł światła.
 22. Wymagania dotyczące oświetlenia drogowego.
 23. Kolektory słoneczne płaskie i próżniowe – budowa i działanie.
 24. Budowa i zasada działania projektorów.
 25. Cechy jakościowe i ilościowe źródeł światła.

Elektrotechnika, II stopień

 1. Budowa i zasada działania ogniwa fotowoltaicznego.
 2. Nadprzewodniki: budowa, właściwości, zastosowania.
 3. Materiały przewodowe.
 4. Materiały wykorzystywane do budowy złącz elektrycznych.
 5. Wyładowanie piorunowe (LEMP) – charakterystyka oraz mechanizmy i skutki oddziaływania.
 6. Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych (SEMP) – przyczyny i skutki oddziaływań.
 7. Elementy i układy do ograniczania przepięć – budowa, działanie, parametry i charakterystyki ochronne, zasady doboru.
 8. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych i elektroenergetycznych – budowa, działanie, podstawowe zasady projektowania.
 9. Instalacje inteligentne, cechy, klasyfikacja, elementy systemu.
 10. Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem instalacji inteligentnych.
 11. Nowoczesne źródła światła, rodzaje, właściwości, technologie.
 12. Korekcja czułości widmowej i przestrzennej fotometrów.
 13. Metody uzyskiwania światła białego w półprzewodnikowych źródłach światła.
 14. Podać i omówić typowe krzywe światłości opraw oświetleniowych.
 15. Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
 16. Sposoby ograniczania zanieczyszczenia światłem w otoczeniu.
 17. Bilans promieniowania słonecznego.
 18. Pasywne metody wykorzystania promieniowania słonecznego.
 19. Współczynnik koncentracji koncentratorów promieniowania słonecznego.
 20. Detektory promieniowania – fotonowe i termiczne.
 21. Dioda LED vs. laser półprzewodnikowy – podobieństwa, różnice.
 22. Światłowód – parametry – tłumienie, dyspersja.
 23. Zasada działania i pomiary reflektometrem optycznym.

Ekoenergetyka, I stopień

 1. Pasmowy model przewodnictwa w materiałach inżynierskich.
 2. Pomiar rezystywności skrośnej i powierzchniowej dielektryków.
 3. Budowa i zasada działania ogniwa fotowoltaicznego.
 4. Nadprzewodniki: budowa, właściwości, zastosowania.
 5. Zjawisko termoelektryczne.
 6. Wymagania zasadnicze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych.
 7. Badanie odporności urządzeń na udary oraz metoda pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych.
 8. System GSM – architektura i zasada działania.
 9. Systemy trankingowe.
 10. System bezprzewodowej telefonii cyfrowej DECT.
 11. Sposoby wykorzystania światła dziennego we wnętrzach.
 12. Oświetlenie ogólne – parametry świetlne.
 13. Instalacje „off-grid” i „on-grid” – różnice.
 14. Światłowód – budowa, parametry.
 15. Zasada działania i pomiary reflektometrem optycznym.
 16. Bilans promieniowania słonecznego.
 17. Pasywne metody wykorzystania promieniowania słonecznego.
 18. Współczynnik koncentracji koncentratorów promieniowania słonecznego.
 19. Budowa i zasada działania ogniwa fotowoltaicznego.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.