Wydział Elektryczny PB

Sesja letnia 2018/19

Białystok,13 maja 2019 r

 

 

Sesja egzaminacyjna w semestrze  letnim roku akademickiego 2018/2019

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  Wydziału Elektrycznego

Politechniki Białostockiej

 

 

sesja egzaminacyjna podstawowa

– elektrotechnika studia o profilu praktycznym – dualne         13.06.2019 r.  – 19.06.2019 r.  

– studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):                          25.06.2019 r. – 30.06.2019 r.

 

sesja egzaminacyjna poprawkowa                                     

– studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):                          16.09.2019 r. – 22.09.2019 r.

 

egzaminy komisyjne                                                                                                                   

i okres rejestracji na semestr zimowy 2019/2020                         23.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

 

Zaliczenia

  1. Terminy uzyskiwania zaliczeń najpóźniej do dnia 12 czerwca 2019 roku – studia dualne, do 24 czerwca 2019 roku (RS PB 20 ust. 2). Ewentualne zaliczenia komisyjne powinny odbyć się w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku przez studenta (RS PB § 22 ust. 1). Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem. Ich zaliczenie oraz poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej. Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych.
  2. Student, który w terminie, do 06.2019 r. (dualne) i do 24.06.2019 r. (pozostali) nie uzyskał zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen.

Egzaminy

  1. Terminy egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej na studiach stacjonarnych należy ustalić ze studentami i przekazać do Dziekanatu najpóźniej :

do dnia 24.05.2019 r. – studia dualne, do dnia 10.06.2019 r. – pozostali  (RS PB § 18 pkt. 4).

 

Proszę nie ustalać egzaminów studentom 6 semestru w dniu 25.06.2019 r. w godzinach 11.00-13.00 oraz 18.09.2019 r. w godzinach 9.00-11.00 z uwagi na egzamin z języka obcego.

Na studiach niestacjonarnych terminy należy ustalić najpóźniej na zjeździe w dniach 24.05.2019 r. – 26.05.2019 r.

Rezerwacja sal elektronicznie (oprócz WE-029, WE-105 i WE-109, które rezerwujemy w Dziekanacie).

  1. Egzaminy zerowe powinny być przeprowadzone do dnia 12.06.2019 r. (studia dualne) , do dnia 24.06.2019 r.  (pozostali). Kryteria dopuszczenia do egzaminu „zerowego” ustala Egzaminator. Ocen niedostatecznych z egzaminu „zerowego” nie wpisuje się do dokumentów egzaminacyjnych (RS PB § 21 pkt. 2).
  1. Studenci zobowiązani są zdawać w sesji podstawowej wszystkie egzaminy wynikające z aktualnie obowiązujących planów studiów. W sesji poprawkowej studenci mają prawo zdawać jeden egzamin poprawkowy z każdego przedmiotu, z którego nie zdali egzaminu w sesji podstawowej (RS PB 21 pkt. 3).
  2. Studenci przystępując do egzaminu powinni posiadać ze sobą legitymację studencką.
  3. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich) w ciągu 3 dni od ustalonego terminu egzaminu (RS PB 21 pkt. 4). Usprawiedliwienie przyjmuje Egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu. Student, który nie zgłosił się na egzamin w ustalonym terminie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni, traci ten termin z wpisem do protokołu w systemie USOS oceny niedostatecznej, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen.

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Rejestrację na semestr następny uzyskają studenci, którzy w ustalonych terminach zdobędą wszystkie zaliczenia i zdadzą wszystkie egzaminy semestru letniego 2018/2019 (uzyskają 30 punktów).

 

Uzyskanie przez studenta minimum 22 ECTS w semestrze, jest podstawą do podjęcia przez dziekana decyzji o rejestracji z długiem punktów zaliczeniowych na kolejny semestr.

Różne

  1. Nauczycieli akademickich proszę o wpisywanie na protokołach zaliczeń i egzaminów dat zgodnych z terminami przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów.
  2. Proszę o dokładne uzupełnianie protokołów przed złożeniem ich w Dziekanacie. Po zakończeniu sesji i złożeniu w Dziekanacie przez prowadzących protokołów, zostaną wydrukowane karty okresowych osiągnięć studentów z ocenami, które podpisze Dziekan.

UWAGA!

 

Protokoły zaliczeń i egzaminów prowadzone w wersji elektronicznej po uzyskaniu statusu zatwierdzone (zatwierdzenie automatyczne o godzinie 23:59 w dniu 17.06.2019 r. (dualne) i pozostali 27.06.2019 r. – wszystkie zaliczenia, 25.06.2019 r. (dualne) i pozostali 03.07.2019 r. – egzaminy w sesji podstawowej i zaliczenia wykładów oraz 27.09.2019 r. egzaminów w sesji poprawkowej, należy wydrukować, podpisać (podpis należy złożyć w wyznaczonym polu na dole każdej kolumny ocen z datą) i dostarczyć do Dziekanatu do 02.10.2019 r.

W protokołach przed wypełnieniem przez nauczyciela mogą znajdować się wpisane oceny, proszę ich nie kasować, są to oceny przepisywane przez Dziekana.

Protokoły zwracane do Dziekanatu muszą mieć wypełnione wszystkie pozycje. W puste miejsca należy wpisać ocenę niedostateczną (2,0) z ewentualnym dopiskiem na wydrukowanym protokole „nie uczęszczał” lub „nie zgłosił się” potwierdzonym parafką.

 

Studentom i Nauczycielom życzę jak najlepszych wyników w letniej  sesji egzaminacyjnej

 

 

  Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

        dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.