Wydział Elektryczny PB

Sesja zimowa 2018/19

 

Białystok, 12 grudnia 2018 r

 

 

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  Wydziału Elektrycznego

Politechniki Białostockiej

 

 

sesja egzaminacyjna                                                                                                                   

– studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):                        01.02.2019 r. – 10.02.2019 r.

 

sesja egzaminacyjna poprawkowa                                     

– studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):                        11.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

 

egzaminy komisyjne                                                                                                                   

i okres rejestracji na semestr letni 2018/2019                             18.02.2019 r. – 22.02.2019 r.

 

Zaliczenia

  1. Terminy uzyskiwania zaliczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 roku (RS PB 20 ust. 2). Ewentualne zaliczenia komisyjne powinny odbyć się w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku przez studenta (RS PB § 22 ust. 1). Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem. Ich zaliczenie oraz poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej. Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych.
  2. Student, który w terminie, do 31.01.2019 r. nie uzyskał zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen.

Egzaminy

  1. Terminy egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej na studiach stacjonarnych należy ustalić ze studentami i przekazać do Dziekanatu najpóźniej do dnia01.2019 r. (RS PB § 18 pkt. 4).

Na studiach niestacjonarnych terminy należy ustalić najpóźniej na zjeździe w dniach 11.01.2019 r. – 13.01.2019 r.

Rezerwacja sal elektronicznie (oprócz WE-029, WE-105 i WE-109, które rezerwujemy w Dziekanacie).

  1. Egzaminy zerowe powinny być przeprowadzone do dnia 01.2019r. Kryteria dopuszczenia do egzaminu „zerowego” ustala Egzaminator. Ocen niedostatecznych z egzaminu „zerowego” nie wpisuje się do dokumentów egzaminacyjnych (RS PB § 21 pkt. 2).
  2. Studenci zobowiązani są zdawać w sesji podstawowej wszystkie egzaminy wynikające z aktualnie obowiązujących planów studiów. W sesji poprawkowej studenci mają prawo zdawać jeden egzamin poprawkowy z każdego przedmiotu, z którego nie zdali egzaminu w sesji podstawowej (RS PB 21 pkt. 3).
  3. Studenci przystępując do egzaminu powinni posiadać ze sobą legitymację studencką.
  4. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich) w ciągu 3 dni od ustalonego terminu egzaminu (RS PB 21 pkt. 4). Usprawiedliwienie przyjmuje Egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu. Student, który nie zgłosił się na egzamin w ustalonym terminie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni, traci ten termin z wpisem do protokołu w systemie USOS oceny niedostatecznej, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen.

Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Rejestrację na semestr następny uzyskają studenci, którzy w ustalonych terminach zdobędą wszystkie zaliczenia i zdadzą wszystkie egzaminy semestru zimowego 2018/2019 (uzyskają 30 punktów).

 

Uzyskanie przez studenta minimum 22 ECTS w semestrze, jest podstawą do podjęcia przez dziekana decyzji o rejestracji z długiem punktów zaliczeniowych na kolejny semestr.

 

Różne

  1. Nauczycieli akademickich proszę o wpisywanie na protokołach zaliczeń i egzaminów dat zgodnych z terminami przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów.
  2. Proszę o dokładne uzupełnianie protokołów przed złożeniem ich w Dziekanacie. Po zakończeniu sesji i złożeniu w Dziekanacie przez prowadzących protokołów, zostaną wydrukowane karty okresowych osiągnięć studentów z ocenami, które podpisze Dziekan.

 

UWAGA!

 

Protokoły zaliczeń i egzaminów prowadzone w wersji elektronicznej po uzyskaniu statusu zatwierdzone (zatwierdzenie automatyczne o godzinie 23:59 w dniu 03.02.2019r.

 – wszystkie zaliczenia, 10.02.2018 r. – egzaminy w sesji podstawowej i zaliczenia wykładów oraz 19.02.2019 r. egzaminów w sesji poprawkowej, należy wydrukować, podpisać (podpis należy złożyć w wyznaczonym polu na dole każdej kolumny ocen z datą) i dostarczyć do Dziekanatu do 25.02.2019 r.

       W protokołach przed wypełnieniem przez nauczyciela mogą znajdować się wpisane oceny, proszę ich nie kasować, są to oceny przepisywane przez Dziekana.

       Protokoły zwracane do Dziekanatu muszą mieć wypełnione wszystkie pozycje. W puste miejsca należy wpisać ocenę niedostateczną (2,0) z ewentualnym dopiskiem na wydrukowanym protokole „nie uczęszczał” lub „nie zgłosił się” potwierdzonym parafką.

 

       Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z Regulaminem studiów, studenci VII semestru studiów stacjonarnych, którzy planują kontynuować naukę na drugim stopniu od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 powinni złożyć pracę dyplomową w Dziekanacie do 13.02.2019 r. Obrona ma się odbyć najpóźniej w dniu 18.02.2019 r. (ostatni dzień składania dokumentów w rekrutacji to 19.02.2019). Osoby, które nie planują kontynuacji studiów od semestru letniego składają w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej do 28.02.2019 r.

 

 

Studentom i Nauczycielom życzę jak najlepszych wyników
w zimowej sesji egzaminacyjnej

 

 

 

 

                                                              Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

                                                                          dr inż. Sławomir Kwiećkowski

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.