Wydział Elektryczny PB

Zarządzenie Rektora nr 1174

ZARZADZENIE NR 1174
Rektora Politechniki Białostockiej
z dnia 18 września 2020 roku

➢ w sprawie zmiany „Zasad pobierania opłat związanych z przebiegiem studiów i opłat za usługi edukacyjne”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 oraz art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w „Zasadach pobierania opłat związanych z przebiegiem studiów i opłat za usługi edukacyjne”, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1009 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat związanych z przebiegiem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat, a mianowicie w §3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „W przypadku studentów rozpoczynających kształcenie:

  1. w roku akademickim 2019/2020 ustala się pierwszy termin wniesienia opłat z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych za semestr zimowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a i pkt 2 na dzień 10 października 2019. W przypadku studentów przyjętych na studia po tej dacie, termin wniesienia opłaty ustala się na dzień 15 października 2019 roku;
  2. od roku akademickiego 2020/2021, ustala się pierwszy termin wniesienia opłat z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych za semestr zimowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a i pkt 2 na dzień poprzedzający pierwszy zjazd, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego, ustalanym corocznie na dany rok akademicki odrębnym zarządzeniem Rektora.”

§2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawują: kwestor oraz dziekani.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

Zarządzenie nr 1174 w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej:
wersja skanowana (PDF, 53 kB)
wersja dostępna cyfrowo (PDF, 70 kB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.