Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Za­gro­że­nie po­ża­ro­we po­wo­do­wa­ne wa­dli­wy­mi ogra­nicz­ni­ka­mi prze­pięć

02.2017 21

dr inż. Jarosław Wiater

Na pol­skim ryn­ku ist­nie­je bar­dzo du­ża roz­bież­no­ść de­kla­ro­wa­nych i fak­tycz­nych pa­ra­me­trów ogra­nicz­ni­ków prze­pięć. Wy­bu­cha­ją­ce wa­ry­sto­ro­we ogra­nicz­ni­ki prze­pięć tzw. „B+C”, któ­re są ma­so­wo spro­wa­dza­ne z Chin, nie chro­nią de­dy­ko­wa­nych im in­sta­la­cji i urzą­dzeń. W wie­lu przy­pad­kach sta­no­wią rów­nież za­gro­że­nie dla zdro­wia i ży­cia lu­dzi. Pod­czas wy­stą­pie­nia za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną wy­ni­ki ba­dań urzą­dzeń ogra­ni­cza­ją­cych prze­pię­cia do­stęp­nych na ryn­ku pol­skim.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.