Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Pro­jek­to­wa­nie i cha­rak­te­ry­sty­ki an­ten wie­lo­pa­smo­wy­ch

01.2018 16

dr inż. Marek Garbaruk

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­jek­to­wa­niem i wła­ści­wo­ścia­mi an­ten wie­lo­pa­smo­wych. W ra­ma­ch prze­glą­du li­te­ra­tu­ro­we­go omó­wio­ne zo­sta­ną wy­bra­ne kon­struk­cje ta­kich an­ten. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki pro­jek­to­wa­nia dwóch an­ten, pra­cu­ją­cych w wy­bra­nych pa­smach czę­sto­tli­wo­ści. Po­ka­za­ne i prze­ana­li­zo­wa­ne zo­sta­ną cha­rak­te­ry­sty­ki im­pe­dan­cji i współ­czyn­ni­ka fa­li sto­ją­cej oraz cha­rak­te­ry­sty­ki pro­mie­nio­wa­nia obu an­ten.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.