Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Nowe algorytmy estymacji zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych WN

05.2007 08

mgr inż. Jarosław Wiater

Pro­wa­dza­na obec­ne mo­der­ni­za­cja sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych ukie­run­ko­wa­na jest na wpro­wa­dza­nie sys­te­mów zdal­ne­go za­rzą­dza­nia i mi­ni­ma­li­za­cji kosz­tów utrzy­ma­nia, co wiąże się bez­po­śred­nio z wpro­wa­dza­niem urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych. Urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, szcze­gól­nie urzą­dze­nia ste­ro­wa­ne cy­fro­wo, są znacz­nie bar­dziej po­dat­ne na za­bu­rze­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne wy­stę­pu­ją­ce na te­re­nie sta­cji. Szcze­gól­nie groź­ne dla urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych są za­gro­że­nia po­wsta­ją­ce pod­czas bez­po­śred­nich wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych na te­re­nie sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych. W celu za­pew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny przed na­ra­że­nia­mi pio­ru­no­wy­mi ce­lo­wym staje się pod­ję­cie badań sy­mu­la­cyj­no-ana­li­tycz­nych, któ­rych celem bę­dzie ocena wy­stę­pu­ją­ce­go za­gro­że­nia pio­ru­no­we­go urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych pra­cu­ją­cych na te­re­nie sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Ba­da­nia w głów­nej mie­rze opie­ra­ły się na po­mia­rze wzro­stu po­ten­cja­łu sys­te­mu uzio­mo­we­go sta­cji w róż­nych jej punk­tach wzglę­dem ziemi od­nie­sie­nia (GPR) przy wy­mu­szo­nym prze­pły­wie prądu uda­ro­we­go wpro­wa­dza­ne­go do róż­nych punk­tów na te­re­nie sta­cji. Wy­ni­ki badań te­re­no­wych oraz do­stęp do szcze­gó­ło­wej do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej sta­cji po­zwo­li­ły stwo­rzyć wia­ry­god­ny model kom­pu­te­ro­wy sta­cji WN z wy­ko­rzy­sta­niem kilku pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych od­po­wied­nio sprzę­żo­nych po­mię­dzy sobą nowo opra­co­wa­ny­mi mo­du­ła­mi. Ca­łość pod­ję­tych dzia­łań po­zwa­la na stwo­rze­nie no­wych al­go­ryt­mów po­stę­po­wa­nia ma­ją­cych na celu okre­śle­nie za­gro­że­nia pio­ru­no­we­go sys­te­mów ste­ro­wa­nia i nad­zo­ru sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych WN.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.