Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Model matematyczny systemu do pomiaru średniej objętości krwinek czerwonych i jego aplikacje techniczne

12.2006 11

mgr inż. Andrzej Holiczer

Te­ma­tem wy­stą­pie­nia bę­dzie pro­blem wy­zna­cze­nia śred­niej ob­ję­to­ści czą­stek (krwi­nek czer­wo­nych) za­war­tych w za­wie­si­nie, jaką jest krew. Zo­sta­ną omó­wio­ne dwie me­to­dy po­mia­ro­we. Pierw­sza z nich ba­zu­je na ukła­dzie ana­lo­go­wym, któ­re­go opra­co­wa­ny model ma­te­ma­tycz­ny zo­stał zwe­ry­fi­ko­wa­ny w spo­sób do­świad­czal­ny. Druga me­to­da opie­ra się na cy­fro­wym prze­twa­rza­niu sy­gna­łów z wy­ko­rzy­sta­niem szyb­kie­go pro­ce­so­ra oraz spe­cjal­nie do­bra­ne­go prze­twor­ni­ka ana­lo­go­wo-cy­fro­we­go. Rów­nież dla tej me­to­dy osza­co­wa­no mak­sy­mal­ny błąd po­mia­ru oraz zwe­ry­fi­ko­wa­no model ma­te­ma­tycz­ny im­pul­sów elek­trycz­nych wy­stę­pu­ją­cych w prze­twor­ni­ku po­mia­ro­wym. Oma­wia­ny pro­blem może zo­stać wy­ko­rzy­sta­ny nie tylko w he­ma­to­lo­gii, ale także przy wy­zna­cza­niu pa­ra­me­trów za­wie­sin w róż­no­ra­kich pro­ce­sach prze­my­sło­wych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.