Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Filtry cyfrowe z maskowaniem odpowiedzi częstotliwościowej – zasada działania i implementacja na procesorach SIMD

04.2007 17

mgr inż. Grzegorz Kraszewski

Ma­sko­wa­nie od­po­wie­dzi czę­sto­tli­wo­ścio­wej to tech­ni­ka bu­do­wy fil­trów cy­fro­wych o bar­dzo wą­skim pa­śmie przej­ścio­wym przy za­cho­wa­niu nie­wiel­kiej zło­żo­no­ści ob­li­cze­nio­wej. Ko­rzy­sta­jąc z ma­sko­wa­nia można za­pro­jek­to­wać tra­dy­cyj­ny filtr dol­no-, lub gór­no­prze­pu­sto­wy, filtr pa­smo­wo­za­po­ro­wy i pa­smo­wo­prze­pu­sto­wy, a tak­że fil­try wie­lo­pa­smo­we. Uży­wa­jąc fil­trów FIR jako blo­ków, otrzy­mu­je­my filtr za­cho­wu­ją­cy za­le­ty kla­sycz­nych fil­trów o skoń­czo­nej od­po­wie­dzi im­pul­so­wej, a więc bez­wa­run­ko­wą sta­bil­ność i li­nio­wą cha­rak­te­ry­sty­kę fa­zo­wą. Na se­mi­na­rium omó­wio­na zo­sta­nie sama tech­ni­ka ma­sko­wa­nia od­po­wie­dzi czę­sto­tli­wo­ścio­wej, spo­sób pro­jek­to­wa­nia fil­trów, a także opty­ma­li­za­cja dla jed­no­stek wek­to­ro­wych SIMD.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.