Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Ewo­lu­cja sie­ci te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch w kie­run­ku 5G

11.2017 21

dr inż. Maciej Sadowski

W chwi­li obec­nej, w związ­ku z gwał­tow­nym wzro­stem te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch po­łą­czeń M2M (ma­chi­ne-to-ma­chi­ne), ko­niecz­ny je­st roz­wój sie­ci 4G LTE w kie­run­ku no­wej ge­ne­ra­cji sie­ci 5G. Stan­dard 5G je­st jed­nak wciąż we wcze­snej fa­zie roz­wo­ju. Pod­czas gdy pro­jek­tan­tom wcze­śniej­szy­ch sie­ci – od 1G do 4G – za­le­ża­ło przede wszyst­kim na po­pra­wie­niu ja­ko­ści po­łą­czeń i szyb­ko­ści trans­fe­ru da­ny­ch, w przy­pad­ku sie­ci 5G głów­nym ce­lem bę­dzie in­te­gra­cja róż­ne­go ro­dza­ju łącz­no­ści i za­pew­nie­nie „in­te­li­gen­cji” sie­ci. W pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­ną pod­sta­wo­we za­ło­że­nia dla stan­dar­dów 5G oraz moż­li­we kie­run­ki ich roz­wo­ju.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.