Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Es­ty­ma­cja sta­nu obiek­tów dy­na­micz­nych w obec­no­ści za­kłó­ceń ano­mal­nych

10.2017 25

dr inż. Dariusz Jańczak

W ra­mach se­mi­na­rium za­pre­zen­to­wa­ne bę­dą wy­ni­ki ba­dań nad me­to­da­mi es­ty­ma­cji sta­nu obiek­tów dy­na­micz­nych w wa­run­kach po­ja­wia­ją­cych się za­kłó­ceń ano­mal­nych. Zo­sta­nie za­pro­po­no­wa­ny mo­del ma­te­ma­tycz­ny po­mia­rów ano­mal­nych wy­ko­rzy­stu­ją­cy aprok­sy­ma­cje wie­lo­roz­kła­do­we oraz me­to­dy es­ty­ma­cji wy­ko­rzy­stu­ją­ce po­wyż­szy mo­del. Ja­ko je­den z przy­kła­dów apli­ka­cyj­nych zo­sta­nie przed­sta­wio­ny przy­pa­dek es­ty­ma­cji sta­nu obiek­tu o nie­li­nio­wej dy­na­mi­ce, nie­sta­cjo­nar­nych pa­ra­me­trach i nie­li­nio­wych rów­na­niach ob­ser­wa­cji. Zo­sta­ną omó­wio­ne i po­rów­na­ne es­ty­ma­to­ry ba­zu­ją­ce na me­to­dach: EKF, ILS, MLE. Po­ru­szo­ne bę­dzie rów­nież za­gad­nie­nie syn­te­zy me­tod fu­zji da­nych prze­zna­czo­nych dla sys­te­mów wie­lo­sen­so­ro­wych pod­le­ga­ją­cych za­kłó­ce­niom ano­mal­nym.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.