Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Es­ty­ma­cja przy obec­no­ści za­kłó­ceń ano­mal­nych

06.2017 06

dr inż. Dariusz Jańczak

Wraż­li­wo­ść na za­kłó­ce­nia sta­no­wi istot­ny pro­blem w przy­pad­ku co­raz bar­dziej zło­żo­nych sys­te­mów elek­tro­nicz­nych. Sys­te­my ta­kie pro­jek­to­wa­ne są naj­czę­ściej przy za­ło­że­niu od­dzia­ły­wa­nia ty­po­wych wa­run­ków za­kłó­ce­nio­wych. Po­ja­wie­nie się za­kłó­ceń ano­mal­nych, czy­li za­kłó­ceń o wyż­szym po­zio­mie lub cha­rak­te­ry­sty­kach in­nych niż za­kła­da­ne pro­wa­dzi do wzro­stu błę­du es­ty­ma­cji wiel­ko­ści re­pre­zen­to­wa­nej przez sy­gnał. W ra­ma­ch se­mi­na­rium zo­sta­nie przed­sta­wio­ny prze­gląd me­tod po­zwa­la­ją­cych na mi­ni­ma­li­za­cję błę­du es­ty­ma­cji w wa­run­kach po­ja­wia­ją­cych się za­kłó­ceń ano­mal­nych. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne po­rów­na­nia wy­bra­nych me­tod oraz za­le­ce­nia ich sto­so­wa­nia.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.