Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Elek­trycz­ne urzą­dze­nia me­dycz­ne: Wy­ma­ga­nia ogól­ne do­ty­czą­ce pod­sta­wo­we­go bez­pie­czeń­stwa i za­sad­ni­czy­ch pa­ra­me­trów funk­cjo­nal­nych – Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na – Wy­ma­ga­nia i ba­da­nia: Nor­ma PN-EN 60601-1-2

05.2017 23

dr inż. Grażyna Gilewska

W opar­ciu o wy­ma­ga­nia nor­my PN-EN 60601-1-2 przed­sta­wio­ne zo­sta­ną do­pusz­czal­ne po­zio­my od­por­no­ści i me­to­dy po­mia­ru dla me­dycz­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych i me­dycz­nych sys­te­mów elek­trycz­nych. Wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce emi­sji elek­tro­ma­gne­tycz­nej istot­ne są dla ochro­ny in­nych me­dycz­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych, me­dycz­nych sys­te­mów elek­trycz­nych, nie­me­dycz­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych (np. kom­pu­te­rów), urzą­dzeń te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych (np. ra­dio/TV, te­le­fon, ra­dio­na­wi­ga­cja).


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.