Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Badania odporności na pola magnetyczne o częstotliwości sieci oraz pola magnetyczne impulsowe i oscylacyjnie tłumione

12.2017 05

dr hab. inż. Renata Markowska

Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ma­ga­nia, za­sa­dy pro­wa­dze­nia i za­kre­sy ba­dań od­por­no­ści urzą­dzeń elek­trycz­ny­ch i elek­tro­nicz­ny­ch na od­dzia­ły­wa­nie po­la ma­gne­tycz­ne­go o czę­sto­tli­wo­ści sie­ci oraz po­la ma­gne­tycz­ne­go im­pul­so­we­go i oscy­la­cyj­nie tłu­mio­ne­go, zgod­nie z za­le­ce­nia­mi obo­wią­zu­ją­cy­ch norm kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.