Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Praca statutowa

Badania i projektowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej

Kierownik pracy: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB

Praca statutowa S/WE/1/15 prowadzona przez Katedrę Telekomunikacji i Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej

Cel realizacji projektu

W ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się ogromny rozwój za­sto­so­wań tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych systemów bez­prze­wo­do­wych i prze­wo­do­wych, które służą zarówno do odbioru, jak i do nadawania sygnałów, w szcze­gól­noś­ci sygnałów sze­ro­ko­pas­mo­wych. Wraz z szyb­kim roz­wo­jem tech­no­lo­gii postępuje mi­nia­tu­ry­za­cja urządzeń elek­tro­nicz­nych, któ­rych człony funk­cjo­nal­ne wyma­gają coraz mniejszej energii do swego działania. Z tym związana jest jednak rosnąca podatność na od­dzia­ły­wa­nie zaburzeń elek­tro­mag­ne­tycz­nych, gdyż coraz mniejsza energia wystarcza także do zakłócenia pracy lub uszkodzenia tych urządzeń. Rozmnożenie urządzeń na­daw­czych, zarówno pro­fes­jo­nal­nych, jak i po­wszech­nego użytku (np. telefony ko­mór­ko­we, sieci Wi-Fi) powoduje coraz większe zagęszczenie w wykorzystywanych pas­mach częstotliwości. Stawia to wciąż nowe wy­zwa­nia w zakresie kom­pa­ty­bil­noś­ci elek­tro­mag­ne­tycz­nej. Celem pracy jest uzyskiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.