Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Kompatybilność Elektromagnetyczna (ekoenergetyka)

laboratorium

studia stacjonarne I stopnia, sem. VI, ekoenergetyka, 15 godzin

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Wpro­wa­dze­nie, re­gu­la­min la­bo­ra­to­rium, za­po­zna­nie z za­gad­nie­nia­mi BHP. – 1 godz.
 2. Sprzę­że­nia po­mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów (nr in­struk­cji 1) – 2 godz.
 3. Ele­men­ty i ukła­dy do ogra­ni­cza­nia prze­pięć (nr in­struk­cji 5) – 2 godz.
 4. Po­miar pro­mie­nio­wa­nych i prze­wo­dzo­nych za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych (nr in­struk­cji 12) – 2 godz.
 5. Ge­ne­ra­to­ry uda­ro­we (nr in­struk­cji 8) – 2 godz.
 6. Ba­da­nie sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia róż­ne­go ro­dza­ju ekra­nów (nr in­struk­cji 9) – 2 godz.
 7. Zja­wi­ska fa­lo­we w li­niach dłu­gich (nr in­struk­cji 13) – 2 godz.
 8. Za­li­cze­nie koń­co­we – 2 godz.

Literatura

 1. Więc­kow­ski T. W., Ba­da­nia kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Wro­cław 2001.
 2. Mach­czyń­ski W., Wpro­wa­dze­nie do kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej, Wy­daw­nic­two Po­li­tech­ni­ki Po­znań­skiej, Po­znań 2010.
 3. Au­gu­sty­niak L., La­bo­ra­to­rium kom­pa­ty­bil­noś­ci elek­tro­mag­ne­tycz­nej, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, Bia­ły­stok 2010.
 4. Ru­szel P., Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń po­mia­ro­wych, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Wro­cław 2008.
 5. Sowa A., Ochro­na urzą­dzeń oraz sys­te­mów elek­tro­nicz­nych przed na­ra­że­nia­mi pio­ru­no­wy­mi., Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, Bia­ły­stok 2011.
 6. Ott H. W., Elec­tro­mag­netic com­pat­i­bil­ity en­gi­neer­ing, Wiley, Hobo­ken 2009.
 7. Williams T., EMC for sys­tems and in­stal­la­tions, Newnes, Ox­ford 2000.
 8. Vi­ja­yara­gha­van G., Brawn M., Ground­ing, Bond­ing, Shield­ing and Surge Pro­tec­tion, Newnes 2004.
 9. Mar­kow­ska R., So­wa A., Ochro­na od­gro­mo­wa obiek­tów bu­dow­la­ny­ch, Se­ria: Ze­szy­ty dla elek­try­ków – nr 6, Dom Wy­daw­ni­czy Me­dium, War­sza­wa 2009.
 10. Mar­kow­ska R., So­wa A.: Ogra­ni­cza­nie prze­pięć w in­sta­la­cja­ch elek­trycz­ny­ch w obiek­ta­ch bu­dow­la­ny­ch. Se­ria: Ze­szy­ty dla elek­try­ków – nr 9. Dom Wy­daw­ni­czy Me­dium, War­sza­wa, 2011.
 11. So­wa A., Kom­plek­so­wa ochro­na od­gro­mo­wa i prze­pię­cio­wa, Bi­blio­te­ka CO­SiW SEP, 2005.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcje

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.